HARRIS TWEED CLOCKS

S H O P  

Bùth

A B O U T  U S

Mu ar deidhinn

C O N T A C T  U S  

Fios thugainn

H A R R I S  T W E E D

An Clò Hearach

L E W I S  A N D  H A R R I S

Leòdhas agus Na Hearadh

HEBRIDES ALPHA

Lewis and Harris was named as ‘the best island in Europe’ in 2014 by international travel website, TripAdvisor and they came in at number five in the whole world! The rugged landscapes, the mountains and the lochs, the beautiful sandy beaches, the fresh air, the array of wildlife, the Gaelic language, the way of life and the people are what make Lewis and Harris so special.

 

Harris Tweed and Lewis and Harris have a few things in common – they are clean, green, natural, simple, solid, strong, fresh, wild, traditional and beautiful.

 

The long, barren archipelago of the Outer Hebrides on the far north west tip of Europe is home to every dyer, blender, carder, spinner, warper, weaver, finisher and inspector of Harris Tweed. No part of the process takes place anywhere else.

 

For hundreds of years these islands have produced a special tweed...Harris Tweed. 

 

 

1-DSC_0315-001

Lewis and Harris

lewis and harris

Leòdhas agus Na Hearadh

Chaidh Leòdhas agus Na Hearadh ainmeachadh mar ‘na h-eileanan as fheàrr san Roinn Eòrpa’ ann an 2014 leis an làrach-lìn eadar-nàiseanta airson siubhal, TripAdvisor agus bha iad sa chòigeamh àite san t-saoghal air fad!  Tha na seallaidhean tìre garbha, na beanntan agus na lochan, na tràighean breagha gainmhich, an àile ghlan, an iomadh seòrsa fiadhbheatha, a’ Ghàidhlig, an dòigh beatha agus na daoine - uile a’ dèanamh Leòdhas agus Na Hearadh na àite cho sònraichte.

 

Tha an Clò Hearach agus Leòdhas agus Na Hearadh coltach ri chèile ann an grunnan dhòighean – tha iad glan, uaine, nàdarrach, sìmplidh, cruaidh, làidir, ùr, fiadhaich, traidiseanta agus brèagha.

 

Tha an sreath dh’eileanan a tha a’ dèanamh suas Innse Gall, air fìor cheann iar-thuath na Roinn Eòrpa, na dhachaigh don h-uile neach a tha an sàs ann an obair a’ Chlò Hearaich – a’ dath, a’ co-mheasgachadh, a’ càrdadh, a’ snìomh, a’ deilbh, a’ fighe, a’ crìochnachadh agus a’ sgrùdadh.  Chan eil pàirt sam bith den phròiseas a’ tachairt ann an àite sam bith eile.

 

Fad nan ceudan de bhliadhnaichean tha na h-eileanan sin air clò sònraichte a dhèanamh – An Clò Hearach.    

 

 

"A unique and special gift from the Hebrides of Scotland"