HARRIS TWEED CLOCKS

S H O P  

Bùth

A B O U T  U S

Mu ar deidhinn

C O N T A C T  U S  

Fios thugainn

H A R R I S  T W E E D

An Clò Hearach

L E W I S  A N D  H A R R I S

Leòdhas agus Na Hearadh

Hebrides Alpha is a social enterprise based in Stornoway, supporting individuals with alcohol and other drug addiction problems. Service users work with us for 2 or 3 days each week and get involved in a range of activities including window cleaning, power washing, gutter cleaning and recycling. Service users also participate in a range of certificated training courses including First Aid, Manual Handling, Health and Safety, forklift and cherry picker courses and we can provide them with an up to date employment reference. They increase in self confidence, self esteem, feel part of a team and they learn new skills. All monies raised through the jobs we do, contribute towards our running costs. We also have a residential facility where individuals with addiction problems can stay for up to 12 months.

1-DSC_0315-001

We collect the pallets, dry them out, de-nail them, cut them all to the same width, thickness and length and we cover the first 2 slats in Harris Tweed. The Harris Tweed label is fixed to the front and felt is applied to the back to tidy it up. The 3rd slat is left uncovered and is branded with a hot branding iron with Leòdhas agus Na Hearadh or Lewis and Harris. 

harris tweed clock

"A unique and special gift from the Hebrides of Scotland"

Cò sinn agus dè a bhios sinn a’ dèanamh?

Is e iomairt sòisealta stèidhichte ann an Steòrnabhagh a tha ann an Hebrides Alpha, a bhios a’ toirt taic do dhaoine aig a bheil duilgheadasan le deoch làidir agus le drogaichean.  Bidh luchd-cleachdaidh na seirbheis ag obair còmhla rinn 2 no 3 là gach seachdain agus bidh iad an sàs ann an raon de nithean leithid glanadh uinneagan, dlùth-nighe le uisge, glanadh ghuitearan agus ath-chuairteachadh.  Bidh an fheadhainn a bhios a’ cleachdadh na seirbheis cuideachd a’ com-pàirteachadh ann an cusraichean trèinidh teisteanaichte mar Ciad Fhuasgladh, Làimhseachadh, Slàinte agus Sàbhailteachd, agus cùrsaichean forc-lioft agus seiridh-piocair agus tha e comasach dhuinn teisteanas-obrach fheumail a thoirt dhaibh.  Bidh am fèin-mhisneachd agus am fèin-spèis a’ fàs, bidh iad a’ faireachdainn mar phàirt de sgioba agus bidh iad ag ionnsachadh sgilean ùra.  Bidh an t-airgead a bhios sinn a’ faighinn airson nan obraichean a bhios sinn a’ dèanamh, a’ dol a-steach ri ar cosgaisean-ruith.  Tha cuideachd àite-còmhnaidh againn far an urrainn do dhaoine fo tràilleachd dheoch làidir is dhrogaichean a bhith a’ còmhnaidh airson suas ri 12 mìos.  

Who we are and what we do?

How it's made

Bidh sinn a’ cruinneachadh nam paileatan, gan tiormachadh, a’ toirt nan tàirnean asta, gan gearradh chun aon leud, tiughad agus faid agus bidh sinn a’ còmhdach a’ chiad 2 phìos-fiodha le Clò Hearach.  Cha bhi sinn a’ còmhdach an 3mh pìos-fiodha idir ach bidh sinn a’ cur Leòdhas agus Na Hearadh no Lewis and Harris air le iarann-losgaidh.

Mar a bhithear ga dhèanamh

iEQ4oASSJnHnM1eJkdHjR3Jzx8s

T: 01851   705054     E: info@hebridesalpha.co.uk     W: www.hebridesalpha.co.uk

1-cnag
1-HIE new Main Logo CMYK
HT black
FpC8SoV_3SjmJEO-1syYM3BNWt8
jFTPpGVioKOft09_SVw2HA4xn5U

HEBRIDES ALPHA